Hamriyah Free Zone
PO Box No. 50989
Sharjah, UAE
Tel: +97 14 2685873